آنچه زنان ومردان نمی دانند - روانشناسی
یکشنبه 20 بهمن 1387

زنان همانند رادار

دامنه دید زنان پنکه ای است، دامنه دید مردان تونلی

درمسافرت های طولانی مردان باید درشب وزنان در روز رانندگی کنند

گوش زنان تیزتر است، گوش مردان به درد جهت یابی می خورد

مردان به جزئیات دقت نمی کنند

زنان دوستدار نوازشند

زنان حس ششم قوی تری دارند

مردان بی احساس لقب گرفته اند

هوش عمومی زنان 3% بیشتر از مردان است

زنان ارتباط مغزی بهتری دارند

مردان نمی توانند سلیس وروان صحبت کنند

مردان اغلب کارت تبریکی را انتخاب می کنند که جملات بیشتری روی آن نوشته شده باشد به این ترتیب جای کمتری برای نوشتن باقی می ماند.

زنان حراف هستند

زنان عاشق حرف زدن هستند

مردان درسکوت باخودشان صحبت می کنند

زنان با صدای بلند فکر می کنند

زنان حرف می زنند،مردان احساس می کنند که غرغر می شنوند

وقتی مرد ساکت است زن در دل می گوید:مرا دوست ندارد 

زنان با حرف زدن سرشما منت می گذارند؛ اگر از دستتان ناراحت باشند سکوت می کنند

زنان موجودات چند کاره درآن واحد هستند

مردان موقع حرف زدن نوبت را رعایت می کنند،پس وقتی نوبت به مرد رسید بگذارید حرفش را بزند

مردان عاشق مختصر ومفیدهستند

زنان درلفافه حرف می زنند

مردان صریح وروشن حرف می زنند

زنان با احساس ومردان تحت اللفظی صحبت می کنند

مردان مانند مجسمه گوش می دهند  

چگونه می توان مردی را به گوش دادن واداشت

- واسه توضیحات بیشتر ادامه مطلب رو بخونید-

زنان همانند رادار

هر زنی به راحتی می تواند بفهمد دیگران کی افسرده یا رنجیده اند، درحالی که مردان تنها هنگامی که اشک کسی جاری شود به اندوه یا رنجش او پی می برند. مرد اغلب تا وقتی که با طوفان خشم مواجه نشده یا سیلی محکمی به گوشش نخورده، نمی فهمد طرف مقابل چه احساسی نسبت به او داشته است.

دامنه دید زنان پنکه ای است، دامنه دید مردان تونلی

اکثر مردان به چشم چرانی متهم می شوند وزنان کمتر درمعرض این اتهام قرار می گیرند. به باور محققان بعضی از زنان نیز به اندازه مردان چشم چرانی می کنند اما به دلیل برخورداری از دامنه دید وسیع تر کمتر می شود مچشان را گرفت.

درمسافرت های طولانی مردان باید درشب وزنان در روز رانندگی کنند

دید مرد در شب بهتر ومطمئن تر از زن است وعلاوه بر آن توانایی نیمکره راست مغز او در ادراک سه بعدی به مرد امکان تفکیک وتشخیص حرکت دیگر خودروهای پشت سر یا روبرو را درجاده می دهد.

مردان اغلب بیش از زنان درتطابق دید به زحمت می افتند زیرا چشم آنان برای دیدن مسافت های دور مناسب است.

گوش زنان تیزتر است، گوش مردان به درد جهت یابی می خورد

مردان به جزئیات دقت نمی کنند

زنان دوستدار نوازشند

زنان حس ششم قوی تری دارند

چرا مردان بی احساس لقب گرفته اند

نمی توان گفت مردان فاقد حس هستند در واقع حواس مردان به تیزی حواس زنان نیست. زن با توجه به تواناییهایش گمان می کند مرد ازخواسته ها ونیازهای او باخبر است و وقتی انتظاراتش برآورده نمی شود مرد را متهم به بی احساس بودن وبی ذوق بودن می کند.

هوش عمومی زنان 3% بیشتر از مردان است

چرا زنان ارتباط مغزی بهتری دارند

نیمکره چپ وراست مغز با یک رشته عصبی به نام رشته ی ارتباط به هم مرتبط اند. این ریسمان امکان ارتباط وتبادل اطلاعات بین دو نیمکره را فراهم می آورد.

راجر گورسکی عصب شناس دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس دریافت که کابل ارتباطی مغز زنان ضخیم تر از همتای خود درمغز مردان است. به این علت ارتباط دونیمکره زنان 3% قوی تراز مردان است.

مردان نمی توانند سلیس وروان صحبت کنند

این فعالیت مربوط به نیمکره چپ مغز است . با توجه به ام ار ای مرد هنگام صحبت کردن درمی یابیم که تقریبا تمامی نیمکره چپ مغز او فعال می شود تا مرکزی برای سخن گفتن پیدا کند ولی موفقیت چشم گیری حاصل نمی شود. به همین دلیل مردان درصحبت کردن توانا نیستند

 

مردان اغلب کارت تبریکی را انتخاب می کنند که جملات بیشتری روی آن نوشته شده باشد

به این ترتیب جای کمتری برای نوشتن باقی می ماند.

چرا زنان حراف هستند

در زنان یک ناحیه مخصوص درقسمت جلوی نیکره چپ وچند ناحیه ی کوچک دیگر درنیمکره راست مغز به صحبت کردن اختصاص دارد. داشتن این مراکز در دونیمکره مغز باعث می شود که زنان سخنورانی قابل باشند.

زنان عاشق حرف زدن هستند

مردان درسکوت باخودشان صحبت می کنند 

چگونه می توان مردی را به گوش دادن واداشت

وقت را تعیین کنید، موضوع بحث را عنوان کنید وبه او بگویید که انتظار راه حل یا پیشنهاد را ندارید وفقط می خواهید حرفتان راگوش دهند.

برگرفته از کتاب آنچه زنان ومردان نمی دانند؛ نوشته آلن و بارباراپیز

PageRank

/profile/6697944664/contact