روانشناسی مدیریت؛ویژگی های مدیریت - روانشناسی
دوشنبه 29 مهر 1387

مدیریت ۵ ویژگی مهم دارد:  

۱- ایجاد هماهنگی ویکپارچگی میان فعالیت های مختلف واحدها، گروه ها و افراد است.(وظیفه یک روانشناس صنعتی سنجش میزان هماهنگی ویکپارچگی قسمت های مختلف سازمان و حل تعارض ها است)  

۲- وجود هدف؛ فعالیت های منظم ویکپارچه جهت رسیدن به اهداف سازمانی.هماهنگی ها باید در جهت رسیدن به این اهداف باشد.( وظیفه یک روانشناس صنعتی این است که بررسی کند آیا این هماهنگی ها در جهت اهداف سازمان هست یا بر ضد آن) 

ما یک مدیر خوب را از روی اهدافش می شناسیم  

۳- روابط میان منابع؛ مدیر باید بین منابع مالی،مادی وانسانی هماهنگی ایجاد کند.(وظیفه یک روانشناس صنعتی بررسی هماهنگی میان این منابع است)  

۴- انجام دادن کار به وسیله دیگران؛یکی از وظایف مهم مدیران ایجاد هماهنگی میان افراد گروه های مختلف است. 

انجام دادن کار به وسیله دیگران یعنی محول کردن تصمیمات به سطوح پایین سازمان یعنی دادن اختیار به دیگران.این کار باعث می شود که کارمندان کار خود را بهتر انجام دهند.(وظیفه روانشناس صنعتی بررسی این مسئله است که مدیران تا چه اندازه تصمیم گیری را به سطوح پایین محول می کنند) 

زمانی انجام دادن کار به وسیله دیگران امکان پذیر می شود که مدیر به مهارت واستعدادهای کارکنان آشنا باشد. بنابراین مدیر باید با ویژگی کارکنان آشنا باشد  

۵- تصمیم گیری: یکی از نقش های مهم مدیریت مشارکت در تصمیم گیری است. قسمت قابل توجهی از وقت مدیران صرف تصمیم گیری می شود( وظیفه یک روانشناس صنعتی بررسی این نکته است که مدیر تا چه اندازه تصمیم های خود را با دیگران در میان می گذارد. هر چه یک مدیر بیشتر تصمیمات را با دیگران در میان بگذارد قدرت تصمیم گیری بیشتر وبهتر است)

PageRank

/profile/6697944664/contact