نظریه های شخصیت؛فروید؛سطوح شخصیت - روانشناسی
چهارشنبه 30 مرداد 1387

غرایز باز نمایی های ذهنی محرک هایی هستند که از درون  بدن سرچشمه می گیرند. غرایز زندگی درخدمت بقا هستند وبه شکل انرژی روانی به نام لیبیدو آشکار می شوند. غرایز مرگ سایق ناهشیار به سمت تباهی ،نابودی وپرخاشگری هستند.

سه ساختار شخصیت نهاد،خود وفراخود هستند. نهاد،عنصر زیستی شخصیت،مخزن غرایز ولیبیدو است.نهاد طبق اصل لذت عمل می کند.(مثل کودکی که برای رسیدن به خواسته هاش تلاش می کنه،گریه می کنه ومشت تکون می ده ولی راه رسیدن به نیازهاش رو بلد نیست فقط می خواد نیازش برطرف بشه)خود،عنصر منطقی شخصیت،طبق اصل واقعیت عمل می کند(می شه گفت رفتارهایی که طبق نهاد رخ میده رو کنترل می کنه وراه درست ومنطقی برای رسیدن به خواسته ها رو مطرح می کنه)فراخود،جنبه اخلاقی شخصیت،از وجدان – رفتارهایی که کودک به خاطر آنها تنبیه می شود- وخود آرمانی – رفتارهایی که کودک به خاطر آنها تحسین می شود- تشکیل می شود.

خود بین درخواست های نهاد،فشار های واقعیت،واحکام فراخودی میانجی گری می کند.

ادامه دارد...

PageRank

/profile/6697944664/contact