نظریه های شخصیت؛ارزیابی نظریه فروید - روانشناسی
پنج‌شنبه 7 شهریور 1387

روش پژوهش فروید موردپژوهی بود که به مشاهده عینی متکی نیست. این روش کنترل شده ومنظم نیست وپذیرای تکرار واثبات نمی باشد. اطلاعات فروید به صورت کمی درنیامده اند، شاید ناقص وبی دقت باشند، وبر نمونه کوچک ونابیانگری استوار بودند.

پژوهش تجربی از برخی مفاهیم فروید حمایت کرده است: ناهشیار، سرکوبی، فرافکنی، جابجایی، لغزشهای کلامی، خصوصیات تیپ ها شخصیت دهانی ومقعدی، مثلث ادیپی، اضطراب اختگی و حل شدن معضل ادیپی در زنان با بچه دار شدن.

بخش های عمده ای از نظریه فروید( نهاد، فراخود، میل به مرگ، لیبیدو، پالایش روانی واضطراب) از لحاظ علمی تایید نشده اند.

نظریه پردازان شخصیت از فروید به خاطر تاکید زیاد بر نیرو های زیستی ،میل جنسی، پرخاشگری، آشفتگی های هیجامی ، ورویدادهای کودکی انتقاد کرده اند. آنها همچنین از برداشت های جبرگرایانه او درباره ماهیت انسان – اینکه معتقد بود که ما به اضطراب ،ممانعت شدن از تکانه های و تنش ها وتعارض ها محکومیم- ، برداشت منفی او از زنان- اینکه معتقد بود مردها مظهر logos (منطق) و زنان مظهر  Eros (شهوت) هستند، همون قضیه anima & animus که تو نظریه یونگ هم مطرح شده – وتعریف های مبهم برخی از مفاهیم وی انتقاد کرده اند.

خب نظریه فروید تموم شد، البته من سعی کردم خیلی خلاصه بگم که از حوصله جمع خارج نشه، اگه کم وکاستی بود به بزرگی خودتون ببخشید و اشتباهات رو هم بذارید به پای بی تجربگی و بی اطلاعی من، منتظر نظراتتون هستم.

انشالله به زودی نظریه یونگ رو شروع  می کنم.

PageRank

/profile/6697944664/contact