نظریه های شخصیت؛ یونگ؛‌ کارکردهای روان شناختی - روانشناسی
جمعه 15 شهریور 1387

چهار کار کرد روان شناختی عبارتند از: حس کردن ، شهود، تفکر، و احساس.

حس کردن (sensing) و شهود (intuition) با هم به عنوان کارکردهای غیر عقلانی دسته بندی شده اند؛ آنها از فرایند عقل استفاده نمی کنند.حس کردن تجربه را از طریق حواس بازآفرینی می کند، به همان صورت که عکس شی را کپی می کند. شهود مستقیما از محرک بیرونی ناشی نمی شود- از حس کردن می تونید حس های پنج گانه رو هم برداشت کنید یعنی درک کردن به وسیله حواس. از شهود هم می تونید حس ششم رو برداشت کنید مثلا حس کنید که تو اتاق تاریک یکی دیگه هم هست این حس نه جز حس های پنج گانه است ونه عقلانی است- .

دومین جفت کارکردهای متضاد، تفکر (thinking) و احساس (feeling) کارکردهای عقلانی هستند که قضاوت کردن وارزیابی تجربیاتمان را شامل می شود. کارکرد تفکر، قضاوت هشیار را درباره اینکه آیا تجربه ای درست یا غلط است ، شامل می شود. نوع ارزیابی که توسط کارکرد احساس صورت می گیرد بر حسب دوست داشتن یا دوست نداشتن، خوشایندی یا ناخوشایندی، تحریک یا بی حوصلگی ابراز می شود.

همانگونه که روان ما مقداری از هر دو نگرش برون گرایی و درون گرایی را در بر دارد، از قابلیت هر چهار کارکرد روانشناختی برخورداریم، و همانگونه که یک نگرش مسلط است، فقط یک کارکرد مسلط می باشد. کارکردهای دیگر در ناهشیاری شخص پنهان هستند.

- حالا فکر کنید ببینید با کدوم یک از کارکردهای بالا دنیا وتجربه ها رو ارزیابی می کنید، این ها همه شخصیت شما رو شکل می دن-.

ادامه دارد...

PageRank

/profile/6697944664/contact