روانشناسی
یکشنبه 17 شهریور 1387

هدف از تور ماهیگیری گرفتن ماهیست ،
گر ماهی صید شود ، تور از یاد رود .
هدف از تله خرگوش ، گرفتن خرگوش است ،
گر خرگوش گرفته شد ، تله از یاد رود .
هدف از واژه ها رساندن اندیشه هاست ،
گر اندیشه دریافت شد ، وازه از یاد رود .
کجا می توانم بیابم کسی را که فراموش کرده واژه ها را ؟
او آنی ست که دوست دارمش
تا گفت و گو کنم ...

PageRank

/profile/6697944664/contact